برگزار کنندگان

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریفسالن جابر ابن خیام

حمایت کنندگان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

سازمان فناوری اطلاعات ایران

سازمان فناوری اطلاعات ایران

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آینده پژوهان ابر زندگی

آینده پژوهان ابر زندگی

همراه اول

همراه اول

فرم شرکت در همایش

نویسنده

500,000

ریال

دانشجویان بدون مقاله

600,000

ریال

شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال

مقاله دوم

300,000

ریال

معلمان و فرهنگیان

700,000

ریال

روانشناسان و مشاوران

700,000

ریال