چاپ مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
1394-06-09
چاپ مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مقالات ارسالی در همایش،  در صورت پذیرفته شدن در داوری می توانند در فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به چاپ برسند. پژوهشگران گرامی می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه ساختار مقالات و نحوه ارسال به صفحه ارسال مقالات مراجعه نمایند.