همایش نسلی سالم در پرتو فناوری های نوین
1394-06-08
همایش نسلی سالم در پرتو فناوری های نوین

همایش حاضر یکی از نخستین تلاش های علمی صورت گرفته شده در زمینه تکنولوژی ، کودک و نوجوان در کشور محسوب می شود. در حال حاضر این حوزه به عنوان یکی از زمینه های مطالعاتی مهم در دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی مطرح دنیا مورد توجه بسیاری واقع شده است.

گروههای پژوهشی مختلفی در زمینه فناوری، توسعه و کودک شکل گرفته اند که به مباحثی همچون اثرات فناوری بر ابعاد مختلف سلامت کودک و نوجوان، نقش مثبت و منفی فناوری در بحث توسعه، یادگیری و رفتار کودکان و نوجوانان و یا جایگاه فناوری در رشد و تکامل همه جانبه کودکان(ECD) می پردازند.

در همین راستا همایش نسلی سالم در پرتو فناوری های نوین به عنوان نخستین همایش ملی در زمینه فناوری و کودک و نوجوان در نظر دارد مبنایی را برای گسترش و ارتقای دانش در این حوزه فراهم سازد