- دعوت از یکی از برترین اساتید دانشگاه کانزاس Frances Degen Horowits به عنوان سخنران کلیدی همایش
1394-06-09
- دعوت از  یکی از برترین اساتید دانشگاه کانزاس Frances Degen Horowits به عنوان سخنران کلیدی همایش

- دعوت از  یکی از برترین اساتید دانشگاه کانزاس Frances Degen Horowits به عنوان سخنران کلیدی همایش